Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần cuối

Tháng Một 24, 2010

5692-1 Lịch sử và truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam – Các chuyên đề nghiên cứu
5718 Chính sách và giải pháp phát triển thị trường hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2001-2010, tầm nhìn đến 2020
5735-4 Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong tương lai
5735-6 Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn
5746-6 Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận – Tổng kết mô hình sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên dải cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận
5773 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế – sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ Việt Nam
5775 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế – xã hội Việt Nam

5786    Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở thủ đô, những bài học kinh nghiệm định hướng phát triển đến năm 2010
5791    Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc
5799    Chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
5804    Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và triển vọng
5807    Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)
5808    Khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại một số tỉnh phía nam nước ta hiện nay
5811    Những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay
5839    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
5863-5    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn – Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5879    Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu của xu hướng hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế
5891    Các giải pháp để Việt Nam khai thác tối đa những lợi ích thương mại từ “Chương trình thu hoạch sớm” trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc
5893    Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
5894    Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
5896    Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng
5898    Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
5899    Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
5901    Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam
5902    Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (hệ thống chợ)
5904    Những giải pháp tăng cường vai trò nữ trong quản lý nhà trường đại học
5914    Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam
5921    Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5987    Huy động nguồn lực Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp
5988    Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng
6003    Điều tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của Chương trình 135 và đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010
6006    Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương
6020    Các giải pháp phát triển kinh tế vùng miền núi Bắc miền Trung (qua khảo sát các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế)
6022    Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
6026    Ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý trong đội ngũ cán bộ công chức đến cải cách hành chính ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng – Thực trạng và giải pháp
6030    Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hoá và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay
6031    Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới-vấn đề và giải pháp
6039    Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
6060    Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hoá các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
6062    Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng qui trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6063    Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
6064    Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước
6065    Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán Nhà nước
6066    Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện luật ngân sách nhà nước sửa đổi
6067    Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kỹ thuật kiểm toán
6071    Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán
6073    Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí ban hành quản lý dự án trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước
6074    Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN
6077    Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng
6078    Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán Nhà nước
6079    Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm tra trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước
6083    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra
6083-1    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra – Biên niên sử Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh tra
6083-2    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra – Quan điểm và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng
6083-3    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra – Các chuyên đề nghiên cứu
6095-1    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Nghiên cứu, xây dựng phương pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử
6095-11    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet
6095-4    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – An toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu
6095-5    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Thử nghiệm mua bán hàng hoá trên mạng
6095-8    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Nghiên cứu một số công nghệ-kỹ thuật chủ yếu của thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm
6150    Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê
6152    Nghiên cứu xác định nội dung, phạm vi tính chỉ tiêu vốn đầu tư và tích luỹ tài sản ở nước ta hiện nay
6153    Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng vào Việt Nam
6155    Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác quốc tế
6215    Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010
6243    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
6261    Tìm hiểu thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của người cán bộ nữ với công tác quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo
6267    Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế-xã hội, thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho một số huyện đảo
6267-3    Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế-xã hội, thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho một số huyện đảo – Cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế-xã hội các huyện đảo ven bờ Việt Nam
6327    Phát triển kinh tế tư nhân ở các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta hiện nay
6334    Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
43402    Thành lập và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao ở Việt Nam
43403    Xây dựng những điều kiện tạo lập thị trường chứng khoán đảm bảo bằng nợ vay cầm cố MBSs ở thành phố Hồ Chí Minh
43403    Giải pháp và kiến nghị nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 11

Tháng Một 24, 2010

47550 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
47551 Chuyển đổi các Ban Quản lý dự án thành các Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án – Trường hợp các Ban Quản lý dự án ngành điện
47554 Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nhằm góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

47555    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47558    Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang
47559    Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47561    Phát triển sản phẩm bao thanh toán tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam
47562    Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 – 2006
47564    Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam
47565    Tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế
47566    Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
47567    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47568    Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo & PTNT – Thực trạng và giải pháp
47580    Hoàn thiện quản lý tài chính nội bộ tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
47581    Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT 2 TP. HCM
47589    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng qua nhân viên tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
47590    Phát triển dịch vụ Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
47591    Chiến lược tài chính của G7MART – Nhà bán lẻ số 1 Việt Nam giai đoạn khởi sự 2007 – 2009
47592    Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu
47594    Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam
47595    Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đến năm 2020
47596    Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng Sông Cửu Long
47598    Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh TP. HCM
47600    Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Trọng Đức
47601    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
47603    Kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp
47603    Kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước thực trạng và giải pháp phát triển
47680    Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông trong nền mạng hữu tuyến
47681    Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2013
47681    Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2013
47682    Giải pháp tái cấu trúc Ngân hàng Thưong mại Sài Gòn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập
47686    Ứng dụng mô hình Harry T. Osima đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long
4897    Định hướng phát triển thương mại trong quá trình hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
5065    Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế-xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía tây từ Thanh Hóa đến Kon Tum
5067    Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế
5081    Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)
5082    Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế cạnh tranh của các thoả thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh
5083    Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới
5086    Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thương mại ở nước ta thời kỳ tới 2010
5087    Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
5088    Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam
5130    Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5131    Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
5132    Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam
5134    Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
5135    Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
5136    Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5137    Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán
5139    Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
5140    Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng
5141    Bảo vệ nhà đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
5142    Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung
5143    Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5144    Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập
5145    Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
5146    Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán
5147    Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
5148    Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập
5153-3    Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu – Xây dựng tổng thể qui trình sản xuất trên cơ sở chuyển giao công nghệ của nước ngoài
5153-4    Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu – Nghiên cứu tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm
5153-5    Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu – Chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn
5194    Tài chính nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường Việt Nam
5205    Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2010
5214    Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường dịch vụ tài chính TP. Đà Nẵng đến năm 2010
5218    Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng
5230    Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng
5323    Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
5324    Một số vấn đề chủ yếu cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam
5325    Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
5326    Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
5390    Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
5391    Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
5392    Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
5393    Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
5394    Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
5395    Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
5396    Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và qui trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
5397    Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010
5398    Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế
5399    Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
5400    Xây dựng qui trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Kiểm toán Nhà nước
5401    Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước
5402    Thực trạng về tham nhũng lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước
5403    Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán Nhà nước hiện nay
5404    Vận dụng qui trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
5435    Quản lý nguồn nhân lực xã hội
5436    Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức
5471    Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH đất nước
5487    Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I-O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
5575    Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010
5577    Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại các khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta
5587    Sự thống nhất biện chứng giữa năng lực lãnh đạo quản lý với bản lĩnh chính trị trong hoạt động của người cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở nước ta
5597    Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
5600    Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow (Sô-lâu) là khả năng áp dụng và đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam
5609    Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
5633    Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế – xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm
5639    Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu tiên thế kỷ 21
5661    Một số vấn đề phương pháp luận thống kê
5676    Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới
5691    Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các tổ chức Thanh tra Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 10

Tháng Một 24, 2010

47167 Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam hậu ra nhập WTO
47168 Niêm yết của các ngân hàng Thương Mại cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47169 Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47170 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

47171    Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
47172    Chính sách cổ tức – lý thuyết và thực tiễn tại một số công ty trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47173    Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
47174    Cơ sở kinh tế và những giải pháp giải quyết đình công tại TP. HCM
47178    Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam
47180    Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam
47181    Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam
47182    Giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010
47183    Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 – 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạch định chiến lược theo quá trình
47184    Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Nam đến năm 2015
47185    Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp
47186    Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47201    Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại công ty (M&A) tại Việt Nam
47202    Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận
47354    Phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 – 2010
47355    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam
47356    Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)
47357    Đổi mới cơ chế tài chính tập đoàn điện lực Việt Nam
47358    Xây dựng chiến lược kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế cho công REXCO đến năm 2015
47359    Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
47361    Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (Giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)
47362    Đầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
47363    Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47364    Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
47365    Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tỉnh Đồng Nai
47366    Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
47367    Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
47368    Những định hướng về quản trị công ty nhằm nâng cao năng lực báo cáo tài chính của công ty Niêm Yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
47369    Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinatrans trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
47371    Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam
47372    Những tác động đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh trong 5 năm đầu tiên trong quá trình hội nhập WTO
47375    Giải pháp đổi mới chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản Việt Nam cho phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47376    Chiến lược đẩy mạnh hàng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ đến năm 2010
47377    Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
47378    Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế
47396    Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau
47397    Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
47398    Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
47399    Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu kiện tại bưu điện thành phố Đà Lạt
47454    Nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ tại TP. HCM của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX)
47455    Phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020
47456    Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần Thơ
47457    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cao su Bình Long đến năm 2015
47464    Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM
47466    Định hướng phát triển cho Công ty Thực phẩm miền Bắc đến năm 2015
47467    Hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại tại TP. HCM – Thực trạng và giải pháp
47468    Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế Quốc tế
47469    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
47471    Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO
47472    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Nam Á đến năm 2015
47473    Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần TP. HCM
47475    Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau tại Việt Nam hậu WTO
47476    Chiến lược phát triển của Công ty Dệt may 7 đến năm 2015
47478    Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn nhằm phát triển bền vững nguồn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
47479    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
47480    Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập
47481    Xây dựng cơ cấu vốn cho các Công ty Cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47482    Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47484    Các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2007 – 2015
47486    Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. HCM trong giai đoạn hiện nay
47487    Nâng cao hiệu quả hoạt động của KCX và KCN Thành phố HCM
47488    Giải pháp giúp doanh nghiệp Thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại Quốc tế
47489    Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam
47490    Thực trạng và giải pháp để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp tại Việt Nam
47491    Hoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015
47493    Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo
47494    Hoàn thiện hệ thống thẩm định niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47495    Phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
47496    Giải pháp đẩy mạnh thị trường chứng khoán tập trung TP. HCM
47497    Tự do hóa dịch vụ tài chính ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO
47498    Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại Ngân hàng No & PTNN Việt Nam
47500    Xây dựng chiến lược phát triển Công ty APL LOGISTICS Việt Nam giai đoạn 2007 – 2011
47501    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
47502    Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT đến năm 2010
47503    Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển ĐBSCL giai đoạn 2003 – 2004
47505    Quyền chọn và khả năng áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam
47508    Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chi nhánh tỉnh Tiền Giang
47509    Tự do hóa dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế tại Việt Nam
47510    Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2015
47512    Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt
47514    Phát triển dịch vụ Ngân hàng của hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP. HCM thời kỳ hậu WTO
47516    Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Nhà TP. HCM
47522    Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam
47523    Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng Thương mại địa bàn TP. HCM
47531    Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của Công ty Cổ phần Thực Phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM
47532    Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Nhà nước Việt Nam sau khi gia nhập WTO
47533    Khảo sát mức độ hài lòng của hành khách tại nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất
47534    Quản lý khoản vốn của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
47535    Một số giải pháp hoàn thiện chuẩn mực hợp nhất kinh doanh
47538    Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty Truyền Tải Điện 4
47543    Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập
47544    Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
47545    Kinh tế trang trại tỉnh Bình Dương – Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển
47547    Thực trạng nghèo ở tỉnh Đồng Nai: Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo
47548    Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu quận 1 (FIMEXCO)
47549    Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 9

Tháng Một 24, 2010

46879 Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến 2020
46880 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công thương trong KCX – KCN trên địa bàn TP. HCM
46881 Hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách Nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương
46882 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ Quốc tế

46883    Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020
46889    Quản lý nguồn nhân lực xã hội
46890    Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức
46892    Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
46893    Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu nông, thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật
46894    Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc
46895    Cơ sở khoa học xác định hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh
46896    Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu thế biến đổi của thị trường hàng hóa dịch vụ thế giới
46897    Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi nhất là ở vùng sâu vùng xa nước ta
46898    Giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhẳm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn
46899    Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thương mại ở nước ta thời kì tới 2010
46900    Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
46902    Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam
46903    Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà nẵng
46904    Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội ngành nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
46905    Một số vấn đề cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam
46906    Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế
46907    Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế Quốc tế
46908    Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46909    Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ và thị trường để phục vụ chương trình xuất khẩu rau và hoa
46910    Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I – O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46912    Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta
46913    Xây dựng thể chế trong lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh văn hóa phẩm hiện thời ở nước ta
46914    Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yêu của nước ta phù hợp với thông lệ Quốc tế
46915    Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay
46916    Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam
46918    Liên kết các Ngân hàng Thương mại Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập
46921    Phương hướng phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam
46922    Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán Quốc tế tại SGD II – NHCTVN
46923    Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng
46924    Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam
46926    Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế
46927    Định hướng kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quản trị rủi ro doanh nghiệp
46930    Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
46931    Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020
46932    Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam
46934    Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
46938    Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp việt Nam đến năm 2015
46939    Một số giải pháp chuyển đổi tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình công ty mẹ – công ty con
46940    Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam
46942    Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng nhà nước bằng trái phiếu chính phủ ở Việt Nam
46943    Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010
46944    Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015
46945    Xây dựng kế toán báo cáo quản trị cho hệ thống siêu thị Madicare
46946    Nông nghiệp An Giang và chương trình ba giảm ba tăng
46947    Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SGD II NHCTVN
46948    Xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt đến năm 2015
46952    Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
46953    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập
46954    Biện pháp quản lý và chống thất thu trên địa bàn quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
46955    Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 – 2006 và dự báo đến năm 2015
46956    Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring) tại Việt Nam
46957    Phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015
46958    Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại công ty cà phê Trung Nguyên
46959    Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO
46960    Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam
46962    Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không tại sân bay Liên Khương – Đà Lạt
46963    Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên Hợp tác xã Thương mại TP. HCM
46965    Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2015
46966    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) sau khi gia nhập WTO
46968    Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
46969    Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu HDBANK thông qua chiến lược Marketing
46970    Ứng dụng phương pháp điều chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi
46971    Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai sang thị trường EU đến năm 2015
46972    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa
46973    Giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thông máy tính tại trung tâm giao dịch chứng khoán
46975    Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
46976    Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam
46977    Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
46978    Khung quản lý về hoạt động Niêm Yết cửa sau – kinh nghiệm Quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
46979    Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán Quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46980    Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ Niêm yết trên trung tâm GDCK Hà Nội
46981    Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán
46982    Phương pháp định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý cho Việt Nam
46983    Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
46985    Giải pháp tăng cường quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46986    Hoàn thiện và phát triển hệ thống Niêm Yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46987    Hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức Niêm Yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46988    Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, hợp tác và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập
46989    Giải pháp thúc đẩy các tổ chức đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt nam
46991    Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
46992    Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập
46993    Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán
47145    Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
47148    Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con
47149    Giải pháp nâng cao lợi thế chạnh tranh và phát triển ngành đồ gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Dương sau khi Việt Nam gia nhậpWTO
47156    Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
47157    Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam
47158    Một số giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với các Ngân hàng Thương mại trên Địa bàn tỉnh Gia Lai
47159    Phát triển dịch vụ chứng khoán của công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
47160    Giải pháp tăng cường tài trợ DNVVN tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bình Tân
47161    Tái cấu trúc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn theo mô hình công ty mẹ – công ty con
47162    Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cao su Đồng Nai đến năm 2015
47163    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
47164    Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ – trên phương diện mở rộng cung tín dụng
47166    Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 8

Tháng Một 24, 2010

46758 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế
46759 Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc tế
46760 Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mạng viễn thông đến năm 2010
46763 Hoàn thiện hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ DTNT trong quản lý thuế ở cục thuế An Giang

46764    Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015
46765    Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
46766    Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2015 theo hướng bền vững
46767    Giải pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk giai đoạn 2006 – 2010
46768    Xây dựng tỉ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hào
46769    Nâng cao năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
46770    Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
46771    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015
46772    Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các công ty sổ số kiến thiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ
46773    Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Vissan đến năm 2015
46774    Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015
46775    Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng sau khi gia nhập WTO
46776    Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lựơng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
46778    Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015
46779    Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
46780    Chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan (2007 – 2015)
46781    Tác động và giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
46782    Chiến lược xây dựng thương hiệu VNPT trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
46784    Xây dựng công ty định mức tín nhiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46786    Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty phân bón Miền Nam
46787    Định hướng chiến lược Marketing du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2020
46788    Khắc phục thất bại của thị trường – tiến tới xây dựng thị trường hiệu quả ở Việt Nam
46789    Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán Quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các chi nhánh của NHNo & PTNN Việt Nam trên địa bàn TP. HCM
46790    Các giải pháp kiểm soát an ninh tài chính trong tiến trình tự do hóa tài chính của Việt Nam hiện nay
46791    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
46792    Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế
46794    Xây dựng chiến lược phát triển Công ty 59 đến năm 2015
46795    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương Việt Nam
46796    Phát triển hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế
46797    Chiến lược xuất khẩu mặt hàng dệt may cho các doanh nghiệp ở TP. HCM sang thị trường Mỹ giai đoạn 2006 – 2010
46798    Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM
46803    Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở Giao Dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam
46804    Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
46805    Giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
46806    Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007 – 2015
46807    Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
46808    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007 – 2015
46809    Kiểm soát rủi ro trong thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển bền vững môi trường đầu tư tại Việt Nam
46810    Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty dịch vụ – du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
46811    Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
46813    Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
46814    Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex – Thực trạng và giải pháp
46815    Hoàn thiện hệ thống kế toán Nhà nước
46816    Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010
46817    Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam
46818    Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46820    Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam
46821    Hoàn thiện và phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập
46822    Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
46824    Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng
46825    Giải pháp thu hút vốn đầu tư các KCN tỉnh Đồng Nai
46826    Quản lý chi ngân sách Nhà nước Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu
46827    Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM
46828    Công tác quản trị nguồn nhân lực và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại Trung tâm Thông tin Di động khu vực II
46829    Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam
46830    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty LD dược phẩm SANOFI – AVENTIS Việt Nam
46831    Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas
46832    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập
46834    Nhu cầu hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn miền Bắc nước ta
46835    Nhu cầu hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn miền Bắc nước ta
46836    Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển Đà Nẵng
46837    Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
46838    Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
46839    Kinh tế hộ nông dân và các tổ chức hợp tác cơ sở
46840    Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP. HCM (Cấp nước sạch và quét dọn, thu gom, vận chuyển rác)
46841    Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
46842    Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010
46844    Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng ở nước ta hiện nay, thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển
46845    Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay
46846    Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
46847    Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
46848    Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế – xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm
46849    Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp Hà Nội
46850    Xu thế chủ yếu của sự phát triển Khoa học Công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
46851    Cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
46852    Thanh toán Quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ – Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại NHNo & PTNT Việt Nam
46854    Chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015
46856    Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020
46857    Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam giai đoạn hội nhập
46858    Hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại ứng dụng trong ngành Thực phẩm ở TP. HCM – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
46859    Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế
46860    Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
46861    Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam
46862    Nhân tố ảnh hưởng đến việc làm phi nông nghiệp ở huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp
46863    Các giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Lâm Đồng
46865    Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường quản lý rủi ro tại doanh nghiệp làm đại lý vận tải biển trong giai đoạn hội nhập WTO
46866    Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng Thương mại Việt Nam
46867    Cân đối ngân sách Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
46869    Phát triển Công ty Cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
46870    Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc
46871    Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính đối với máy vi tính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
46872    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trong quá trình hội nhập Quốc tế
46874    Ứng dụng mô hình dịch vụ LOGISTICS và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM Việt Nam
46875    Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chính sách hộp xanh lá cây để hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam phát triển giai đoạn 2007 – 2010
46877    Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46878    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 7

Tháng Một 24, 2010

46052 Chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần Bảo Minh đến năm 2015
46053 Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại công ty SCAVI
46071 Phân tích hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
46072 Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa

46073    Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính
46074    Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46075    Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam
46077    Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán
46078    Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
46079    Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may TP. Hồ CHÍ MINH
46080    Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai
46081    Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015
46082    Tín dụng ngân hàng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2005-2010
46083    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng di động Sfone
46084    Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
46085    Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện cấu trúc vốn chho các công ty cổ phần Việt Nam
46194    Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty viễn thông liên tính đến năm 2015
46195    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa lĩnh vực cung cấp nước sạch ở vùng nông thôn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
46197    Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đọan 2007-2015
46198    Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46199    Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế
46200    Phát triển khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
46201    Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở TP. HCM đến năm 2015
46202    Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam hậu WTO
46203    Hiệu quả kinh tế ngành khai thác hải sản tỉnh Cà Mau: các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát triển
46204    Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện
46205    Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng
46206    Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
46207    Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội hập kinh tế quốc tế
46208    Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNN & PTNT Việt Nam
46209    Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46210    Vận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
46212    Phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO
46213    Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua Chi nhánh ngân hàng phát triển Vĩnh Long
46214    Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến Tre
46225    Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) sau cổ phần
46299    Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Phú Quốc
46300    Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định
46301    Phát hành trái phiếu Quốc tế của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
46302    Banker’s acceptance – phương thức tài trợ xuất nhập khẩu mới của các ngân hàng thương mại Việt nam đối với doanh nghiệp
46303    Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang
46304    Huy động vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam
46305    Giải pháp MARKETING nhằm phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh đến năm 2015
46306    Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các KCX-KCN thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
46307    Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015
46308    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn Công thương
46309    Xây dựng chiến lược phát triển của Ngân hàng Quốc Tế Việt nam đến năm 2015
46310    Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Cao Su Việt Nam thành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
46367    Chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015
46368    Kiểm soát và quản lý hiệu quả chi phí đại diện trong công ty cổ phần
46369    Hoạch định chiến lược phát triển VCBS đến 2015
46370    Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên TTGDCK TP. HCM
46371    Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may Thành Công
46484    Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
46485    Cải cách hệ thống Ngân hàng Việt Nam: nghiên cứu so sánh với Trung Quốc
46486    Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt nam- thực trạng và giải pháp
46487    Định hướng chiến lược xuất khẩu nông sản của Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015
46488    Tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội với công tác xã hội xóa đói giảm nghèo tại Lâm Đồng
46489    Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm LCD Bravia của công ty Sony Việt Nam đến năm 2010
46490    Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tồn kho nguyên vật liệu tại công ty sanofi – synthelabo Việt Nam
46584    Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
46601    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
46602    Đánh giá môi trường đầu tư và các giải pháp tiếp thị đầu tư vào tỉnh lâm đồng
46603    Hoàn thiện phương pháp xếp hạng  tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
46604    An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập
46605    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập
46606    Công tác quản lí, phát huy nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Lâm Đồng
46607    Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam
46609    Phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế
46610    Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á
46611    Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH một thành viên thuốc thú y trung ương đến năm 2010
46612    Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
46723    Nghiên cứu những nội dung cơ bản của Bảo hiểm thất nghiệp hiện đại. Vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam
46724    Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội
46726    Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước
46727    Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
46728    Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lí đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
46729    Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
46730    Tài chính Nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
46731    Tài chính Nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
46732    Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
46739    Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
46740    Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
46742    Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của kiểm toán nhà nước
46743    Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
46744    Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước
46745    Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước
46746    Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn 2001 – 2010
46747    Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kì đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước
46748    Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
46749    Giải pháp tài chính ngân hàng để góp phần thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển trong giai đoạn hiện nay
46749    Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của kiểm toán nhà nước
46750    Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
46750    Vận dung kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở Thành phố Hồ Chí Minh
46752    Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà nước
46753    Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
46754    Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ
46755    Phát triển môi trường phục vụ du lịch tại Thành phố Đà Lạt đến năm 2015
46756    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Lâm Đồng
46757    Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 6

Tháng Một 24, 2010

45357 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
45358 Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông II đến năm 2015
45364 Một số giải pháp tài chính nhằm gia tăng giá trị kinh tế của doanh nghiệp
45366 Xây dựng thị trường quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam

45367    Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn TP. HCM
45368    Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty HKVN theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
45373    Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines đến năm 2015
45374    Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua quỹ HTPT
45420    Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động VinaPhone tại Trung tâm Dịch Vụ Viễn Thông Khu vực II
45421    Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trái cây đồng bằng Sông Cửu Long
45422    Lộ trình và giải pháp cho ACU – đồng tiền chung Châu Á
45423    Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RUBICO) đến năm 2015
45424    Giải pháp chuyển đổi mô hình tổng công ty sang mô hình công ty mẹ – công ty con tại Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
45425    Xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim giai đoạn 2007 – 2011
45427    Chặng đường 6 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
45428    Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bàn TP. HCM
45429    Quản trị khoản phải thu tại các doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam
45437    Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. HCM – Thực trạng và giải pháp
45438    Giải pháp phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam
45439    Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010
45440    Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
45441    Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
45465    Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam
45557    Các giải pháp tài chính thực hiện chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang
45559    Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm cảng hàng không miền Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế
45561    Phát triển dịch vụ Ngân hàng trọn gói tại Sở giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam
45562    Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Bảo hiểm Châu Á – Ngân hàng Công thương đến năm 2010
45563    Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam nhằm tài trợ vốn doanh nghiệp xuất khẩu
45564    Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010
45565    Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
45566    Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang
45567    Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2006 – 2010
45568    Các giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010
45570    Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
45571    Chiến lược cạnh tranh cho Công ty Xi-măng Hà Tiên 1 đến năm 2015
45576    Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế
45577    Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại ở TP. HCM
45578    Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai
45580    Chiến lược phát triển mạng điện thoại di động Mobifone tại thị trường một số tỉnh phía Nam đến năm 2015
45581    Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cổ phần hóa các DNNN tại Thành phố Nha Trang
45583    Định hướng chiến lược xuất khẩu của Công ty Trung Nguyên vào thị trường CHLB Đức đến năm 2015
45585    Một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM đến năm 2010
45586    Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
45587    Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010
45589    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ TP. HCM sang thị trường EU
45590    Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dệt may Thành Công đến năm 2015
45591    Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
45592    Thu hút và quản lý rủi ro vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
45593    Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam giai đoạn 2007 – 2015
45594    Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt Việt Nam
45595    Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến năm 2015
45596    Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
45598    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương An Giang
45600    Xuất khẩu gốm mỹ nghệ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, thực trạng và các giải pháp phát triển
45601    Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức
45602    Huy động vốn cổ phần trên thị trường OTC – một giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM
45603    Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2006 – 2010
45604    Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hình thức công ty cổ phần tại Việt Nam
45605    Những giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
45606    Quản lý tài chính tại các Công ty cổ phần Việt Nam phù hợp với thông lệ Quốc tế
45607    Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
45608    Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam để hội nhập
45610    ây dựng mô hình tích hợp ABC – và – EVA trong quản lý chi phí tại Dutch Lady Việt Nam (DLV)
45611    Nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An để góp phần phát triển kinh tế địa phương
45612    Một số giải pháp nhằm phát triển đầu tư trên thị trường bất động sản Việt Nam
45613    Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các công ty cổ phần ở Việt Nam
45614    Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP. HCM đến năm 2010
45615    Xây dựng chiến lược hoạt động cho bệnh viện Thống Nhất đến năm 2015
45616    Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TTCK Việt Nam thời gian tới
45617    Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
45660    Xây dựng và phát triển thương hiệu để nâng cao khả năng cạnh tranh cho nước khoáng Vĩnh Hảo
45762    Chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015
45763    Nâng cao khả năng cạnh tranh của Bảo việt nhân thọ trong xu thế hội nhập
45764    Hoạch định chiến lược phát triển S-FONE đến năm 2015
45765    Giải pháp nâng cao và mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu thủy sản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau
45766    Xây dựng mô hình trung tâm đấu giá hoa và cây kiểng cho Việt Nam
45767    Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015
45768    Xác định kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý cấp quận
45769    Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM
45770    Nghiên cứu sở thích xem trò chơi truyền hình cùa người dân TP.HCM
45771    Nghiên cứu đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam, một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư này
45773    Đo lường sự thỏa mãn của khán giả TP.HCM đối với kênh truyền hình VTV3
45774    Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại TP.HCM
45775    Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lí của trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan (2006 – 2015)
45776    Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư của các công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa đến năm 2015
45777    Quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam
45779    Thực trạng và giải pháp phát triển Đại lí Hàng hải Việt Nam trước tình hình hội nhập kinh tế Quốc tế
45780    Một số giải pháp thu hút đầu tư của Anh Quốc vào Việt Nam đến năm 2015
45781    Phân tích mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam
45782    Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí thuế
45784    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty dệt Việt Thắng đến năm 2020
45785    Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Champasack (CHDCND Lào) đến năm 2020
45786    Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các công ty Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
45787    Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
45839    Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
46046    Giải pháp chiến lược xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững trong vùng dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 – 2015
46047    Phương pháp và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
46048    Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng CPTM trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2015
46049    Giải pháp tạo lập nguồn vốn để đầu tư phát triển đội xe vận chuyển hành khách liên tỉnh Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh giai đoạn 2006 – 2010
46051    Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm sát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 5

Tháng Một 24, 2010

44029 Các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN ở Việt Nam
44030 Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty 32
44031 Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam
44034 Một số giải pháp thực hiện cơ chế quản lý tự khai – tự nộp thuế tại tỉnh Bình Thuận
44036 Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

44038    Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty sơn Jotun Việt Nam
44039    Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006 – 2010
44041    Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận
44042    Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Massage mỹ phẩm tại TP.HCM giai đoạn 2006 – 2010
44043    Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010
44044    Đồng tiền chung Asean sự cần thiết phát triển khu vực
44046    Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004
44048    Các giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó ở Việt Nam
44071    Tăng cường huy động vốn TDNN cho NSNN và cho ĐTPT qua việc phát hành TPCP
44075    Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam
44116    Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho công ty dịch vụ du lịch Bến Thành đến năm 2010
44175    Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam
44176    Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long
44183    Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm ĐTDĐ S- TELECOM
44185    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIETNAM AIRLINES trong xu thế hội nhập
44191    Nghiên cứu thị trường Thịt Heo tại TP. HCM
44203    Định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên các báo cáo tài chính
44204    Giải pháp hoàn thiện hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp
44208    Thương hiệu và những giải pháp Marketing nâng cao giá trị thương hiệu xe gắn máy trên địa bàn TP. HCM
44209    Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm Bảo hiểm Nhân Thọ tên địa bàn TP. HCM
44211    Phát triển các Khu công nghiệp của tỉnh Long An đến năm 2010
44212    Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina
44213    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, TP. HCM giai đoạn 2005 – 2020
44215    Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam
44256    Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của siêu thị tại TP. HCM
44354    Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
44742    Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận từ nay đến 2020
44743    Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP. HCM
44745    Giải pháp tài chính để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010
44749    Tăng cường hoạt động quảng cáo thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU
44750    Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành các dây chuyền sản xuất tại Công ty liên doanh Lever Việt Nam
44867    Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
44868    Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại TP. HCM – Thực trạng và giải pháp
44869    Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (SAIGONTOURIST)
45086    Phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật TP. HCM đến năm 2010
45088    Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối
45089    Giải pháp hoàn thiện cơ chế cấp phát và kiểm soát thanh toán Ngân sách Nhà nước theo dự toán qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận
45092    Hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp hiện nay
45093    Xây dựng mô hình Công ty mẹ – con ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
45094    Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Công ty Metro Cash & Carry Vietnam, giai đoạn 2006 – 2010
45096    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu chuẩn hóa và phương pháp đánh giá cán bộ công chức tại quận 2, TP. HCM
45097    Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015
45098    Đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống khách sạn từ 3 – 5 sao của Saigontourist trên địa bàn TP. HCM
45099    Chiến lược phát triển ngành gỗ xuất khẩu tại Việt Nam sang thị trường Mỹ đến năm 2015
45101    Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020
45103    Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Phương Nam đến năm 2015
45104    Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP. HCM qua sản phẩm du lịch địa phương
45106    Giải pháp phát triển siêu thị ở TP. HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
45107    Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng Sông Cửu Long
45108    Giải pháp hoàn thiện hoạt động các Khu công nghiệp tại vùng KTTĐPN đến năm 2010
45192    Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng lẻ (LCD) bằng Container tại công ty Sotrans đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ Logistics trong giai đoạn hiện nay
45295    Chiến lược phát triển Công ty DRAGON-LINE Việt Nam đến năm 2016
45296    Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
45297    Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
45298    Ứng dụng lý thuyết Logistics nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi da xanh Bến Tre
45299    Tìm hiểu hoạt động các Quỹ đầu tư tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
45300    Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
45301    Phát triển Công ty Bảo hiểm Bình Dương đến năm 2015
45308    Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến hạt điều của Việt Nam
45309    Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho hệ thống NHTMCP tại TP. HCM khi Việt Nam gia nhập WTO
45311    Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
45312    Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam
45313    Những giải pháp cơ bản góp phần hình thành giá đất hợp lý ở An Giang
45314    Hoàn thiện nội dung xác định giá trị doanh nghiệp cho cổ phần hóa
45315    Giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010
45316    Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập
45317    Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2006 – 2015
45318    Các giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Thuận theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
45320    Hoàn thiện hệ thống công cụ phân tích hiệu quả kinh tế – tài chính dự án tại EVN
45323    Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành Hàng không Việt Nam đến năm 2015
45329    Hoàn thiện chính sách và hạn chế rủi ro cấp tín dụng thương mại cho Công ty FPT
45330    Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCX – KCN tại TP. HCM
45331    Xây dựng một thương hiệu mạnh cho thương hiệu Bia SaiGon Special trong giai đoạn 2007 – 2010
45332    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại tỉnh Luẩng Nặm Thà – Thực trạng và giải pháp
45333    Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
45334    Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư – trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt
45335    Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bến Tre, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương
45336    Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại Việt Nam và giải pháp Marketing của Công ty Quốc tế Minh Việt
45337    Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – VINAMILK
45338    Mở rộng và nâng cao hiệu tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
45340    Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam
45342    Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015
45343    Xây dựng thương hiệu CO.OPMART của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM đến năm 2015
45344    Một số giải pháp phát triển thị trường của công ty Choongwae Pharma Corp. tại Việt Nam đến năm 2010
45345    Định hướng phát triển KCX Tân Thuận đến năm 2015
45346    Giải pháp nâng cao kỹ năng kinh doanh trong dịch vụ giao nhận vận tải ở Công ty TNHH Giao Nhận Biển Đông
45347    Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cát Lợi đến năm 2015
45348    Giải pháp đối phó với hiện tượng bán phá giá trong thương mại Quốc tế
45349    Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho dịch vụ thông tin di động VinaPhone trên thị trường Việt Nam
45351    Một số giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn đến năm 2015
45352    Các giải pháp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Ngân hàng Công thương – chi nhánh 6 TP. HCM từ nay đến năm 2010
45353    Chỉnh đốn chiến lược xây dựng thương hiệu Calcimex của Dutch Lady Việt Nam
45354    Chiến lược của Công ty Cổ phần Kinh Đô đến năm 2011
45355    Chiến lược kinh doanh EXIMBANK đến năm 2010
45356    Chính sách thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 4

Tháng Một 24, 2010

43422    Chuyển đổi cơ cấu tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
43424    Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty VMS-MobilFone
43425    Phát triển thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam
43426    Giải pháp phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
43432    Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập
43433    Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng
43434    Giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
43439    Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Nhật Bản
43440    Giải pháp tăng cường và phát huy vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
43442    Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì UNITED
43443    Phòng ngừa rủi ro trong thu hút FDI tại thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam gia nhập WTO
43447    Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di độngViệt Nam
43448    Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với du lịch
43450    Chiến lược phát tiển của ngân hàng liên doanh Việt Thái đến năm 2010
43451    Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo
43452    Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu giai đọan 2006-2015
43456    Một số giải pháp phát triển khu công nghiệp tại Đồng Nai đến năm 2010
43460    Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam HOLCIM Việt Nam 2006 – 2010
43461    Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro tài chính trong tín dụng dự án đầu tư tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam
43463    Các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi tiêu công qua hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam
43464    Hoạch định chiến lược phát triển Công ty SAFOCO đến năm 2010
43466    Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
43467    Định hướng chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển hãng hàng không quốc gia Việt Nam đến năm 2015
43468    Những giải pháp phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam trong tiến trình hội nhập
43474    Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam
43477    Môt số giải pháp tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới EU tại Thành phố Hồ Chí Minh
43478    Định hướng chiến lược cạnh tranh vào một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hòa đến năm 2010
43479    Định hướng chiến lược makerting của Công ty văn phòng phẩm Hanson đến năm 2015
43481    Phát triển sản phẩm cho vay trả góp mua nhà theo chương trình dự án Sky Gaden của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng
43482    Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường Châu Âu của Công ty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn năm 2006 – 2010
43696    Chiến lược phát triển của tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam đến năm 2015
43755    Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư – xăng dầu (COMECO) đến năm 2010
43756    Một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến trình tại Công ty Cổ phần hóa tại các DNNN độc nghiệp ở Việt Nam
43758    Giải pháp mở rộng cho vay đồng tài trợ tại các ngân hàng Thương mại nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
43759    Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt
43761    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay
43762    Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
43764    Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng tại Vietcombank Đồng Nai và các giải pháp thực hiện
43765    Một số giải pháp nâng cao chất lượng của quỹ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn
43766    Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Nestle Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010
43769    Giải pháp phát triển ngành chế biên thức ăn chăn nuôi ở nước ta
43770    Nghiên cứu hành vi tiêu dùng dầu nhớt xe gắn máy tại Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp marketing cho nhãn hiệu dầu nhớt Solube
43771    Giải pháp đa dạng hóa hình thức tài trợ xuất khẩu tại các ngân hàng Thương mại nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
43772    Sản phẩm bao thanh toán (foctoring). Những giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay
43776    Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình cho hoạt động thể dục thể thao ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 – 2004
43778    Một số giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tiềm năng lên Niêm yết trên TTCK Việt Nam
43779    Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhựa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
43780    Một số giải pháp hoàn thiện các hoạt động Marketing của sản phẩm Lốp ô tô Việt Nam
43782    Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Shapharco) đến năm 2015
43783    Định hướng phát triển Công ty Đường sông Miền Nam đến năm 2010
43784    Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các Siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010
43785    Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn đến năm 2010
43788    Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Brand Connections từ năm 2006 đến 2010
43790    Những giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TPHCM
43791    Các giải pháp nhẳm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh
43792    Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
43793    Xây dựng thương hiệu Gạch Granite của 6 Công ty Gạch men Hoàng Gia
43797    Hoàn thiện hoạt động phân tích hiệu quả dự án đầu tư – Trường hợp Công ty Hàng Hải Đông Đô
43798    Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
43799    Khảo sát giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ Đào tạo
43800    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa
43801    Giải pháp điều hành chinh sách tỷ giá hối đoái trong Ngoại thương Việt Nam
43805    Giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh
43807    Lựa chọn phương pháp giúp Doanh nghiệp ra quyết định thuế tài chính
43808    Xây dựng và phát triển thương hiệu Thái Tuấn
43809    Đánh giá thị trường cung về hội họp ở các khách sạn 4 – 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh
43810    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ của Công ty STD
43812    Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
43813    Một số giải pháp phát triển Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) đến năm 2010
43814    Giám Đốc Tài chính và việc Hoạch định chiến lược tài chính trong doanh nghiệp
43815    Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010
43817    Định hướng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam đến năm 2010
43818    Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
43823    Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại các Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài
43824    Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
43825    Tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn
43828    Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
43829    Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trước xu thế hội nhập
43831    Các giải pháp hoàn thiện thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế
43832    Một số giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế Biển Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010
43836    Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
43841    Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Trung tâm thông tin di động khu vực II – Công ty VMS Mobiphone
43904    Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố
43907    Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 2015
43908    Vận dụng phương pháp ABC trong phân bổ chi phí tại Công ty Cổ phần kem Ki Do
43909    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ
43910    Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định đự án đầu tư tại Bình Thuận
43911    Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư Bình Thuận thời kỳ 2005 – 2010
43912    Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty may Việt Tiến
44004    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHNo Bình Thuận
44005    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Airlines
44006    Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNV & N tại Ngân hàng TMCP Quốc tế – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
44011    Thị trường bất động sản và các chính sách tài chính khai thông thị trường bất động sản ở Việt Nam
44012    Giải pháp thu hút các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam
44019    Một số giải pháp huy động vấn đầu tư nhằm phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2010
44020    Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah – Campuchia đến năm 2015
44021    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ cho dịch vụ thông tin di động VMS-MobiFone
44023    Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý và hành thu thuế
44026    Giải pháp hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp ở TP. HCM
44027    Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại công ty Samyang Việt Nam

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 3

Tháng Một 24, 2010

42813 Vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán tài chính ở Việt Nam
42814 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
42817 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Tropidane Việt Nam
42819 Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

42820    Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty KHAHOMEX đến năm 2010
42821    Một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men phía Nam đến năm 2010
42822    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn giai đoạn 2005 – 2010
42823    Xây dựng hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương
42825    Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM
42826    Các giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
42828    Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ tại Việt Nam
42829    Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010
42830    Nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ chức xúc tiến xuất khẩu Chính phủ Việt Nam
42833    Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
42835    Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại các Công ty Cổ phần niêm yết tại TP. HCM
42837    Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong
42864    Các giải pháp TDNH đối với việc phát triển DNNVV góp phần thúc đẩy quá trình CNH – HĐH ở Đồng Nai
42867    Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (ICC)
42868    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may mặc vào thị trường Mỹ
42869    Một số giải pháp về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế
42870     Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
42871    Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ĐTXD khu đô thị Nam Cần Thơ
42872    Quyền chọn thị trường chứng khóa và một số giải pháp làm tăng khả năng áp dụng công cụ này vào thị trường chứng khoán Việt Nam
42873    Một số giải pháp hoàn thiện sản xuất ắc quy tại công ty pin ắc quy miền Nam theo hệ thống just in time.
42933    Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh tương các doanh nghiệp tại Việt Nam
42934    Một số giải pháp nhằm quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
42936    Giải pháp đẩy mạnh tiến trình CPH các DNNN tại Tp. Cần Thơ
42937    Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm – huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh
42938    Giải pháp mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Tp. Hồ Chí Minh
42939    Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ hưu trí tại Tp. Hồ Chí Minh.
42969    Một số giải pháp mở rộng cung tính dụng đối với người nghèo nông thôn ở Kompong, CAMPUCHIA
42970    Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010
42971    Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2005-2010
42972    Một số giải pháp để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp Xã Đông Thành huyện Ninh Minh Tỉnh Vĩnh Long
42973    Quản lý tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010
42976    Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Thơ
42977    Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
42978    Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015
42979    Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng TM trên địa bàn tỉnh An Giang
42980    Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty AGFISH giai đoạn 2005-2010
42981    Tia cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới
42982    Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
42989    Giải pháp nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Vĩnh long giai đoạn 2005-201
42990    Giới thiệu về công ty Palace
42993    Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường xuất nhập khẩu gạo ở Việt Nam đến năm 2010
42994    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offet tại Tp. Hồ Chí Minh
43074    Giai pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinamilk
43075    Những giải pháp chủ yếu mở rộng thị trường tiêu thụ chè Việt Nam đến năm 2010
43076    Hoàn thiện địa ốc kế toán tại tổng công ty địa ốc Sài Gòn
43078    Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010
43081    Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần dược Hậu Giang đến năm 2010
43087    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam.
43089    Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam
43094    Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang
43097    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đến năm 2010
43098    Giải pháp mở rộng tín dụng và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Tp. Cần thơ
43099    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
43100    Định hướng và giải pháp pháp triển siêu thị ở TP. Cần thơ đến năm 2010
43101    Phát triển các khu công nghiệp Tp. Cần Thơ đến năm 2010
43102    Một số giải pháp tài chính để nâng cao nâng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO
43244    Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh của khu vưc kinh tế nhà nước trong xu thế hội nhập kinh tế
43245    Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam
43246    Làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam
43251    Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
43253    Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thương mại – Du lịch có qui mô lớn trên địa bàn Tiền Giang
43254    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu Gốm sứ Bình Dương
43255    Một số giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010
43256    Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010
43272    Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
43274    Rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn
43277    Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Thương mại tỉnh Lâm Đồng
43280    Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế Việt Nam giai đoạn năm 2005 – 2010
43281    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – thực trạng và giải pháp phòng ngừa
43369    Phát triền nhân lực vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010
43371    Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
43372    Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho HTX NN An Giang
43373    Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hòa đến năm 2010
43374    Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010
43375    phát triển mô hình công ty mẹ – con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
43376    Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam
43378    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng Công ty Xây dựng số 1
43389    Chiến lược và giải pháp để phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010
43391    Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế
43392    Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
43393    Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
43394    Thực trạng và các giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
43395    Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh
43396    Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh
43397    Một số kiến nghị, giải pháp cho các doanh nghiệp Thương mại Việt Nam tồn tại và đứng vững khi Việt Nam gia nhập WTO
43398    Đo lường và nâng cao sức mạnh nhãn hiệu Eurotile
43399    Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015
43400    Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Tiền Giang
43401    Các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA ở Việt Nam
43405    Những doanh nghiệp nhà nước trong quá trình CPH tại Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
43406    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc soạn thảo báo cáo tài chính hợp nhất theo môt hình công ty mẹ – Công ty con
43415    Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
43416    Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp – một biện pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
43417    Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ
43420    Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia
43421    Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam

CHÚ Ý:

 1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
 2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
 3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
 4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
 5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com