Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần cuối

5692-1 Lịch sử và truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam – Các chuyên đề nghiên cứu
5718 Chính sách và giải pháp phát triển thị trường hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2001-2010, tầm nhìn đến 2020
5735-4 Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong tương lai
5735-6 Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn
5746-6 Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận – Tổng kết mô hình sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên dải cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận
5773 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế – sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ Việt Nam
5775 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế – xã hội Việt Nam

5786    Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở thủ đô, những bài học kinh nghiệm định hướng phát triển đến năm 2010
5791    Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc
5799    Chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
5804    Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và triển vọng
5807    Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)
5808    Khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại một số tỉnh phía nam nước ta hiện nay
5811    Những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay
5839    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
5863-5    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn – Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5879    Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu của xu hướng hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế
5891    Các giải pháp để Việt Nam khai thác tối đa những lợi ích thương mại từ “Chương trình thu hoạch sớm” trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc
5893    Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
5894    Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
5896    Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng
5898    Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
5899    Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
5901    Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam
5902    Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (hệ thống chợ)
5904    Những giải pháp tăng cường vai trò nữ trong quản lý nhà trường đại học
5914    Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam
5921    Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5987    Huy động nguồn lực Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp
5988    Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng
6003    Điều tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của Chương trình 135 và đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010
6006    Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương
6020    Các giải pháp phát triển kinh tế vùng miền núi Bắc miền Trung (qua khảo sát các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế)
6022    Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
6026    Ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý trong đội ngũ cán bộ công chức đến cải cách hành chính ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng – Thực trạng và giải pháp
6030    Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hoá và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay
6031    Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới-vấn đề và giải pháp
6039    Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
6060    Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hoá các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
6062    Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng qui trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6063    Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
6064    Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước
6065    Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán Nhà nước
6066    Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện luật ngân sách nhà nước sửa đổi
6067    Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kỹ thuật kiểm toán
6071    Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán
6073    Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí ban hành quản lý dự án trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước
6074    Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN
6077    Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng
6078    Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán Nhà nước
6079    Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm tra trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước
6083    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra
6083-1    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra – Biên niên sử Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh tra
6083-2    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra – Quan điểm và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng
6083-3    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra – Các chuyên đề nghiên cứu
6095-1    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Nghiên cứu, xây dựng phương pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử
6095-11    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet
6095-4    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – An toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu
6095-5    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Thử nghiệm mua bán hàng hoá trên mạng
6095-8    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Nghiên cứu một số công nghệ-kỹ thuật chủ yếu của thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm
6150    Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê
6152    Nghiên cứu xác định nội dung, phạm vi tính chỉ tiêu vốn đầu tư và tích luỹ tài sản ở nước ta hiện nay
6153    Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng vào Việt Nam
6155    Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác quốc tế
6215    Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010
6243    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
6261    Tìm hiểu thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của người cán bộ nữ với công tác quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo
6267    Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế-xã hội, thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho một số huyện đảo
6267-3    Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế-xã hội, thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho một số huyện đảo – Cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế-xã hội các huyện đảo ven bờ Việt Nam
6327    Phát triển kinh tế tư nhân ở các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta hiện nay
6334    Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
43402    Thành lập và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao ở Việt Nam
43403    Xây dựng những điều kiện tạo lập thị trường chứng khoán đảm bảo bằng nợ vay cầm cố MBSs ở thành phố Hồ Chí Minh
43403    Giải pháp và kiến nghị nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: